Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam lacinia volutpat erat ac vestibulum. Maecenas arcu lacus, eleifend nec sagittis eget, rhoncus non eros. Nam imperdiet fringilla laoreet. Proin justo lectus, aliquet faucibus euismod in, egestas et tellus.

Üdvözöllek a portálon! Lépj be, vagy ha még nincs felhasználóneved, regisztrálj!

ASZF

AZ O.K. PORTÁL FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

 1. Bevezetés
  1. A www.oktavoktatas.hu domain név alatt elérhető Internetes weboldalt (Portál) az OTP Fáy András Alapítvány (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; adószám: 18014008-1-41; nyilvántartásba vételi szám: Pk. 68245/92/14., sorszám: 3024; a továbbiakban: Üzemeltető) működteti és tartja fenn. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) célja, hogy meghatározza a Portál igénybe vevői (Felhasználók) általi felhasználás feltételeit.
  2. A Portál főbb funkciói és céljai:

(a)            tartalomszolgáltatás: általános iskolás diákok, középiskolások, szülők, nagyszülők, pedagógusok, oktatási szakemberek és egyéb érdeklődők számára olyan ismeretek és tartalmak biztosítása, amelyek szükségesek a pénzügyi-gazdasági világban való eligazodáshoz, az adósságcsapdák elkerüléséhez, a döntésképes és pénzügyileg tudatos állampolgári magatartás kialakításához;

(b)           CRM-rendszer: az Üzemeltető által a fenti célból szervezett események és látogatóinak adminisztrációjához az informatikai háttér, platform és adatbázis biztosítása.

 1. A Portál használatának megkezdésével a Felhasználók elfogadják a jelen Szabályzat feltételeit. Az Üzemeltető bármikor jogosult a Szabályzat egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Portál használatával a Felhasználók elfogadják a Szabályzat módosítását.
 2. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy minden ezzel kapcsolatos igény kizárása mellett a Portál tartalmát bármikor, akár előzetes figyelmeztetés nélkül is megváltoztassa vagy a Portált vagy annak bármely részét megszüntesse.
 3. Az Üzemeltető kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@okkozpont.hu
 1. A Portál használatának általános feltételei és szabályai
  1. A jelen Szabályzatban és az irányadó jogszabályokban meghatározott korlátok között bárki a Portál Felhasználója lehet, aki megérti, elfogadja és betartja a jelen Szabályzatot és a vonatkozó jogszabályokat. 14 év alatti kiskorúak nevében csak törvényes képviselőjük regisztrációját fogadjuk el, 14 és 16 év közötti kiskorúak regisztrációja csak törvényes képviselőjüknek az Üzemeltető által előírt módon megadott hozzájárulásától függően lehetséges, míg 16 év feletti személyek önállóan is jogosultak regisztrálni.
  2. A Felhasználók részére az Üzemeltető az alábbi feltételek együttes teljesítésétől függően teszi lehetővé a Portál használatát:

(a)       a Portál kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az Üzemeltető jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható;

(b)       a Portál keretein belül hozzáférhető tartalom semmilyen formában vagy módon nem módosítható vagy használható fel az Üzemeltető vagy az adott tartalom tekintetében az engedélyezési jogokat gyakorló harmadik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül a Portálon kívül;

(c)            tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Portál jelen Szerződésben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Portál üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Portál rendeltetésszerű működtetését.

 1. A Portál bizonyos elemei (pl. hírlevelek fogadása, eseményekre történő jelentkezés, egyes tartalmakhoz való hozzáférés stb.) csak regisztrált Felhasználók számára érhetőek el.
 2. A Portálon olvasható információk kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgálnak és nem minősülnek (szak)tanácsadásnak. Kizárólag a Felhasználók felelőssége, hogy a megfelelő szakembertől szaktanácsot kérjenek, mielőtt a Portálon közölt tájékoztatásnak megfelelően cselekszenek.
 1. A regisztráció
  1. A regisztráció folyamata a Portál regisztrációs ívének valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. A regisztrációkor nem élő, vagy a Felhasználó által nem látogatott postafiókhoz tartozó e-mail cím megadása következtében a regisztrált felhasználóhoz el nem jutó információk miatt keletkező bármilyen kárért, adatvesztésért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. Az Üzemeltető bizonyos esetekben az 5.3 pontra is tekintettel lehetővé teszi, hogy a Felhasználó más személyek nevében is regisztrálhasson a Portálra vagy a regisztrációt egy adott Felhasználó által megadott adatokkal más nevében elvégezze.
  2. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott Felhasználó Portálhoz történő hozzáférését korlátozza vagy megtagadja. A regisztráció során a Felhasználónak meg kell adnia e-mail címét és egy általa választott jelszót. Az egyes felhasználói jelszavak és fiókok titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott Felhasználó felelőssége. Az egyes Felhasználókat terheli továbbá a teljes felelősség az általuk a Portálon, valamint a fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek az Üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. Az Üzemeltető adatok illetéktelen személyek tudomására jutásának megakadályozása érdekében a szükséges és rendelkezésére álló technikai megoldásokat alkalmazza, és nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával az Üzemeltetőnek vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

A Felhasználók fiókjaikban kötelesek pontos és valós információkat megadni és azok változását haladéktalanul rögzíteni. Jelszó elfelejtése esetén a Felhasználók a regisztrációkor megadott e-mail címükre kérhetik jelszavuk ismételt beállításának lehetőségét.

 1. A Felhasználók a Portálon elvégzett regisztrációjuk során létrehozott fiókjukkal az Üzemeltető egyéb szolgáltatásait is használhatják; az így elérhető szolgáltatásokról az Üzemeltető a Portál nyitóoldalán vagy a nyitóoldalról elérhető gyakran ismételt kérdésekben (GYIK) ad tájékoztatást.
 2. Az Üzemeltető 3 hónap elteltét követően törölheti az inaktív Felhasználókat rendszeréből. A regisztráció törlése előtt az Üzemeltető saját döntése szerint felhívhatja a törlésre a Felhasználó figyelmét, és lehetőséget biztosíthat a regisztráció meghosszabbítására.
 1. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok
  1. A Portál a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 61. §-a értelmében olyan gyűjteményes műnek minősülő adatbázisnak minősül, amelyre nézve a szerzői jogok összessége és a Szjt. 84/A. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott jogok az adatbázis előállítójaként az Üzemeltetőt illetik meg.
  2. A Portál keretében az Üzemeltető által közzétett tartalom, valamint a Portál maga – ideértve többek között a Portál lay-outját, logóját, design-ját, szerkesztési elvet, a Portál üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást – az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi, illetve arra területileg, időben és felhasználó számban korlátlan, határozatlan idejű felhasználási jog illeti meg, és az a Portál rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
 2. Felelősség a Portál használatáért
  1. Mivel az Üzemeltető a Portált adott állapotban nyújtja, a Portál – ideértve a Portál üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Portál keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Az Üzemeltető nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
  2. A Portál használatáért kizárólag az adott Felhasználó – kiskorúak esetén törvényes képviselőjük – tartozik felelősséggel.
  3. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a helytállás kötelezettsége kizárólag az adott jogsértést (ideértve úgy a jogszabályok, mint harmadik személyek jogainak megsértését) vagy kifogásolt cselekményt vagy mulasztást elkövető Felhasználót terheli, illetve a Felhasználó vállalja, hogy minden, az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Üzemeltető érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele, felhasználási engedély beszerzése) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban és szemben az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés Üzemeltető nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az Üzemeltetőnél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket). A Felhasználó köteles az Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az Üzemeltetőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, beleértve, de arra nem korlátozva az Üzemeltetővel szemben indított bármely per vagy más eljárás következményeit és az azzal kapcsolatos minden költséget. A Felhasználó felelőssége a Portál használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a jelen Szerződés megszűnését követően is fennáll.
  4. Az Üzemeltető jogsértés esetén a hatályos jogszabályok szerint együttműködik az illetékes hatóságokkal, és átadja részükre a jogsértést elkövető Felhasználóról rendelkezésére álló adatokat.
  5. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Portált, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által közzé, - vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés, más adataival történő vagy egyéb visszaélés esetén is alkalmazhatóak.
  6. Bármely jogsértés, illetve a jelen Szabályzat megsértésének további szankciójaként az Üzemeltető a jogsértő Felhasználót meghatározott időre, vagy akár véglegesen is kizárhatja a Portálból.
  7. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért az Üzemeltető felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, az Üzemeltető birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.
  8. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Portál keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében. Az Üzemeltető jogsértés esetén az eljáró hatóságoknak minden segítséget megad a jogszabályokat és harmadik személyek jogait sértő cselekmények elkövetői kilétének megállapítása és felelősségre vonásuk érdekében.
 3. Akciók, promóciós játékok

6.1       Az Üzemeltető által a Portállal kapcsolatban szervezett játékok, szavazások, kvízek vagy más akciók (a továbbiakban együttesen: Akciók) jelen Szabályzat hatálya alá tartoznak. Az Akciók általában csak regisztrált Felhasználók számára érhetőek el, kivéve, ha az adott Akció részvételi feltételei másképp rendelkeznek.

 

6.2       A Felhasználó köteles az Akciókban való részvétellel összefüggésben rendeltetésszerűen használni a Szolgáltatást, így tilos minden visszaélés, például robotok használata. A Szabályzat megszegése az Akciókból való kizárást és az esetleges nyeremény elvesztését vonhatja maga után. A visszaélés megállapítása, a kizárás és a nyereménytől való megfosztás illetve egyéb szankciók alkalmazása tekintetében kizárólag az Üzemeltető álláspontja és döntése az irányadó. Az Akciókban való részvétel elengedhetetlen előfeltétele a valós, pontos és teljes kapcsolattartói adatok szolgáltatása az Üzemeltető részére. Nem megfelelő adatok megadása vagy hiányos adatszolgáltatás esetén az Üzemeltető nem köteles a nyeremény szolgáltatására illetve nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítéséért, annak elmaradásáért vagy egyéb következményekért.

 

6.3       Az Akciókban való részvétel feltételei Akciónként kerülnek meghatározásra. Az Akciókban odaítélendő nyeremények meghatározása, és a nyereményre való jogosultság feltételeinek megállapítása az Üzemeltető kizárólagos joga. Üzemeltető nem vállal felelősséget a nyeremény nyújtásáért, szolgáltatásáért, illetve egyébként a nyeremény tekintetében (például a nyeremény tulajdonsága, minősége, színvonala), amennyiben adott nyeremény szolgáltatásáért harmadik személy vállalt kötelezettséget. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a nyeremények kézbesítéséért sem, amennyiben azt harmadik személy (például Magyar Posta, futárszolgálat) végzi.

 

 1. Vegyes rendelkezések
  1. A jelen Szabályzat hatálybalépésének időpontja 2014. szeptember 10.
  2. A Portál használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az Üzemeltető nem iktatja. A Szabályzat elfogadásával létrejövő jelen szerződés regisztrált Felhasználó esetében azonnali hatállyal megszűnik a Portál megszüntetésével, a Felhasználó regisztrációjának az Üzemeltető általi törlésével vagy a Felhasználó végleges kizárásával, illetve a Felhasználó önkéntes regisztráció-törlésével a regisztráció törlésekor.
  3. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat  rendelkezik.
  4. A Portál használatát az Üzemeltető jelenleg ingyenesen biztosítja.
  5. A Portál üzemeltetésével összefüggésben végzett, személyes adatokkal végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat a Portál Adatvédelmi Nyilatkozata rögzíti.

2014. szeptember 9.